Birlik Tüzüğü

KADİRLİ-KARAPINAR GRUP KÖYLERİ
İÇMESUYU BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

BİRLİĞİN ÇALIŞMA ALANI VE SÜRESİ :
Madde 3- Birliğin çalışma alanı, Birliğe üye mahallî idarelerin yetki alanları ile sınırlıdır. Ancak; Birliğin devraldığı içmesuyu tesislerinin, Birliğe üye olmayan başka mahallî idarelerdeki alanları da kapsaması durumunda, “İçmesuyu tesislerinin hizmet alanları bölünemez ve işletmesi farklı kuruluşlara verilemez.” ilkesinden hareketle ve yetki kargaşasına yol açmamak amacıyla, üye olmayan mahallî idarelerdeki içme suyundan faydalananlar da, Birlik Meclisi’nce belirlenen esaslar dâhilinde ve ücret tarifesi karşılığında, Birliğin içmesuyu faaliyetinden faydalanabilir. Birliğin çalışma süresi sınırsızdır.
BİRLİĞİN ÜYELERİ :
Madde 4- Birlik üyeleri; Osmaniye ili Kadirli ilçesi’ne bağlı, Aşağıbozkuyu, Bahadırlı, Bekereci, Cığcık, Çiğdemli, Durmuşsofular, Göztaşı, Karakütük, Kayasuyu, Kesim, Kızyusuflu, Mehedinli, Mezretli, Oruçbey, Sarıtanışmanlı, Sofular, Söğütlüdere, Topraktepe, Yenigün, Yukarıbozkuyu ve Yukarıçıyanlı köyleridir.
BİRLİĞİN AMACI VE ÜYELERCE BİRLİĞE DEVREDİLEN GÖREV VE HİZMETLER İLE ÇALIŞMA KONUSU :
Madde 5- Birliğin amacı; üye mahallî idareler sınırları içerisinde gerekli tesisleri kurmak ve işletme yoluyla üye mahalli idare halkının ihtiyacı olan sıhhi içme suyunun devamlı bir şekilde sağlanması faaliyetlerini yürütmektir.
Birliğin kuruluş amacı doğrultusunda; Birliği oluşturan yerel yönetimlerin uhdesinde bulunan her türlü görev, hizmet, sorumluluk ve yetki Birliğe devredilmiştir.
Birliğin görevi, işletme bakım ve yönetim sorumluluğunu üstlendiği içmesuyu tesislerinin işletilmesi ve bakımının yanı sıra, ihtiyaç halinde tesisi devraldığı kuruluşun uygun görüşüyle, mevcut tesislerin rehabilitasyonu ve modernizasyonuna, yine ilgili kuruluşun uygun görüşüyle yeni içmesuyu tesisi inşaatına yönelik çalışmalar yapmaktır.
Birliğin çalışma konusu; Birliğe dâhil mahalli idarelerin toplu yerleşme yerlerine ve özellikle turizm, tarım ve sanayi bakımından gelişme gösteren çevrelerine öncelik vererek; çalışma alanı içerisinde uygun göreceği mahaller için lüzumlu içmesuyu tesislerini yapar, yaptırır ve işletir.
Birlik ihtiyacı olan içmesuyunu sürekli olarak Andırın İlçesi-KARAPINAR membasından sağlar ve kullananlara en iyi şekilde faydalanmalarını temin için kanalların membadan mensaba kadar temizlenmesi gerekli, tamir ve bakımının sağlanmasını ve gerekli tesislerin yapılmasını esas kabul ederek genel çalışma programı ile projelerini buna göre düzenler.
Birliğin çalışma alanının bir kısmı ya da tamamında, içmesuyu tesislerinin yapılması işi genel idare veya özel idare tarafından doğrudan doğruya ele alınması halinde bu kurumlarla işbirliği yapar.
Birlik, hazırlayacağı yönetmelik, özel şartname ve tarifelerle gerektiğinde abonelerine ait iç tesisatı yapar, yaptırır, kontrol eder, aboneler tarafından yaptırılan iç tesislerin aynı yönetmelik ve şartnameye uygun olmasını sağlar ve denetler.
Birlik, kuracağı işletme ile abonelerine içmesuyu satar ve meclisin alacağı karar gereğince bedelini tahsil eder.
Birlik, amacı bakımından yapılması faydalı ve gerekli göreceği diğer her çeşit hizmeti yetkisi içinde yapar, yaptırır, bütün çalışmalarında devlet planındaki temel görüşü ve plan ilkelerini daima göz önünde tutar.
BİRLİĞİN ORGANLARI :
Madde 6- Birliğin organları şunlardır; 1-Birlik Meclisi 2-Birlik Encümeni 3-Birlik Başkanı
BİRLİK MECLİSİNİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ
BİRLİK MECLİSİNİN KURULUŞU, TEŞEKKÜLÜ VE ÜYE SAYISI :
Madde 7 - Meclis; Üye köylerin muhtarlarının yanında; üye köylerin ihtiyar meclislerinin kendi aralarından gizli oyla seçecekleri 1 (Bir)’er üyeden teşekkül eder. Üye köylerin ihtiyar heyetince asil üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi köy ihtiyar meclisi üyeliğinin devam ettiği süre ile sınırlıdır.
Birlik meclisinin üye sayısı; 4. maddede yazılı 21 (Yirmibir) köyün muhtarı olan tabii üyeler ile birlikte; yine 4. maddede yazılı 21 (Yirmibir) köyden 1 (Bir)’er üye olmak üzere toplam 42 (Kırkiki) dir.
Birliğin üyesi olan köy için; muhtar, Birlik Meclisi’nin tabii üyesidir. Birlik Meclisi’nde bunların dışında tabii üye bulunmaz. Birlik Üyesi köylerin muhtarlarının izin, hastalık vb. nedenlerle görevde bulunmaması halinde yerine vekalet eden (Birlik Meclis üyesi olmayan) muhtar vekili vekalet belgesini meclis başkanına ibraz etmek kaydıyla; Birlik Meclisinin tabii üyesidir. Tabii üyeler seçilmiş üyeler gibi; Birlik Meclisinin karar ve oylamalarına katılırlar.
Köy idarelerindeki görevleri sona eren tabii üyelerin Birlik meclisi üyeliği de sona erer.
Birlik meclis üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.
MECLİS BAŞKANLIK DİVANI :
Madde 8- Birlik Meclisi, mahallî idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu’nca ilânından itibaren otuz gün içinde, Kadirli Kaymakamı tarafından Birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Birlik Meclisi, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla Birlik Başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile iki kâtip üyeyi seçer. İkinci yılın sonundaki meclis dönem başı toplantısında başkanlık divanı seçimleri yenilenir. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar.
Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.
Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.
BİRLİK MECLİSİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 9- Birlik Meclisi’nin görev ve yetkileri şunlardır: a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Başkanlık faaliyet raporunu görüşmek.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
f) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) Dava konusu olan ve miktarı ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
ı) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
k) Tüzük değişikliğini kabul etmek.
l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
n) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Birlik Meclisince karara bağlanacağı hüküm altına alınan diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.
BİRLİK MECLİSİ TOPLANTISI :
Madde 10- Birlik Meclisi her yıl Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez olağan olarak Birlik merkezinde toplanır. Mayıs ayında yapılan toplantı dönem başı toplantısıdır.
Birlik Başkanı, acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi veya üye mahallî idare meclislerinden birinin talebi, Birlik Meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi üzerine Birlik Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilân edilir. Olağanüstü toplantılarda gündemdeki konular dışında başka hususlar görüşülemez.
Meclis toplantıları açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.
Meclis görüşmeleri tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.
İl Özel İdaresi temsilcisi, gözlemci sıfatıyla oy hakkı olmaksızın her meclis toplantısına katılır. Temsilcinin içme suyu işletmeciliği ile ilgili önerileri, mecliste görüşülerek karara bağlanır.
BİRLİK MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ :
Madde 11- Gündem, Birlik Başkanı tarafından belirlenir ve meclis üyeleri ile İl Özel İdaresi temsilcisine (gözlemci) en az üç gün önceden yazılı olarak bildirilir. Ayrıca çeşitli yöntemlerle halka duyurulur. Meclis üyeleri de Birliğe ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır.
BİRLİK MECLİSİ’NİN TOPLANTI VE KARAR NİSABI :
Madde 12- Birlik Meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir.
Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır.
Görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığı anlaşılırsa, ikinci fıkradaki hükümler uygulanır.
Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engelli üyeler, tayin edecekleri kişi eliyle oy kullanabilirler.
Oylama gizli, işaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya çekimser şeklinde olur.
Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve üye mahallî idarelere gönderilir. Ayrıca, bir sonraki toplantıda meclis üyelerine dağıtılır.
BİRLİK MECLİSİ KARARLARININ KESİNLEŞMESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ :
Madde 13- Birlik meclisince alınan kararlar Birlik Başkanına gönderilir.Birlik Başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmek üzere meclise iade edebilir. Birlik Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı Kadirli Kaymakamına gönderir yada bu süre zarfında herhangi bir işlem yapılmaz ise kararlar kesinleşir.
Birlik Başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir.
Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, Kadirli Kaymakamına gönderilmekle yürürlüğe girer. Kadirli Kaymakamına gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.Kadirli Kaymakamı hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir.
Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Osmaniye Valisinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.
Kesinleşen meclis kararlarının özetleri, Birlik üyesi mahallî idarelere ve İl Özel İdaresine gönderilir.
İHTİSAS KOMİSYONLARI :
Madde 14- Birlik meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönembaşı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.
BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ
BİRLİK ENCÜMENİ’NİN KURULUŞU :
Madde 15- Birlik Encümeni, Birlik Başkanının başkanlığında, meclisin kendi arasından seçeceği 4 (dört) meclis üyesi ile toplam 5 (beş) kişiden oluşur. Bu üyeler, Birlik Meclisi’nce, dönem başı toplantısında gizli oy açık tasnif usulüyle bir yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Birlik Başkanı, encümenin de başkanıdır. Birlik encümenine seçilecek olan encümen üyelerinin, ayrı mahalli idare meclislerinden olması zorunludur. Görev süresi dolan kişiler encümene yeniden seçilebilir.
Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen Birlik Encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik Meclisi üyeliği sona erenlerin Birlik Encümeni üyeliği de sona erer.
Birlik başkanının katılamadığı toplantılarda, birlik başkanının görevlendirmesi üzerine birlik müdürü veya bir encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, birlik başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
BİRLİK ENCÜMENİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 16- Birlik Encümeni'nin görev ve yetkileri şunlardır: a)Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik Meclisi’ne görüş bildirmek,
b) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
c) Artırma ve eksiltme şartnameleri ile ihaleleri ve pazarlık kararlarını almak, incelemek ve tasdik etmek,
d) Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak, Birlik Meclisi’nin kararını gerektirmeyen kiralama ve kiraya verme işlemlerini karara bağlamak,
e)Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,
f) Muhasebe hesaplarını denetlemek, Birlik parasının bütçeye uygun olarak harcanıp harcanmadığını kontrol etmek,
g) Kanunlar, ilgili diğer mevzuat ve Birlik Meclisi kararlarıyla öngörülen cezaları uygulamak,
h) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,
ı) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
i) İkibin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,
j) Bu tüzüğün 4. maddesinde belirtilen amaçlara yönelik olarak her türlü eğitim çalışmasına karar vermek,
k) Kanunlarla Birlik Encümeni’ne verilen diğer görevleri yerine getirmek. l) Birlik personelinin maaş, ikramiye, yolluk vb. özlük haklarını düzenlemek, belirlemek.
BİRLİK ENCÜMENİ TOPLANTI VE KARAR NİSABI :
Madde 17- Birlik Encümeni ayda iki kez önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Birlik Başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
Encümen, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
Encümenin gündemi Birlik Başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Birlik Başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez.
Encümen’e havale edilen konular, ilk encümen toplantısında görüşülerek karara bağlanır.
Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.
Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran; kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.
BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
BİRLİK BAŞKANI, GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 18- Birlik Başkanı, Birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır:
a)1. Birliği yönetmek ve Birliğin hak ve menfaatlerini korumak, b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,
d) Birlik Meclisi’ne ve Birlik Encümeni’ne başkanlık etmek,
e) Meclis ve Encümenin kararlarını uygulamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek,
f) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
g) Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni’nin kararını gerektirmeyen diğer ödenek aktarmalarını yapmak,
h) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
ı) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,
i) Birlik personelini atamak,
j) Birliği denetlemek,
k) Şartsız bağışları kabul etmek,
l) Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
m) Birlik Encümeni’nin de görüşünü alarak, Birlikle ilgili konularda Birlik Meclisi’ne teklifte bulunmak.
Birlik Başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun Belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır.
HUZUR HAKKI VE İZİN HAKKI :
Madde 19- Birlik meclisi ile birlik encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları her gün için; Birlik Başkanına (5000), encümen üyelerine (2000), meclis üyelerine (1500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. Ancak, huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde yirmi dört günü geçemez.
Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır.
BİRLİK TEŞKİLÂTI :
Madde 20- Birlik teşkilâtı Birlik müdürü, yazı işleri, malî işler, teknik işler, birimlerinden oluşur. Bu birimlerin kaldırılması, yeni birimlerin kurulması veya birleştirilmesi birlik meclisinin kararı ile olur.
Birliğin teşkilat şeması, birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları, birlik meclisince kabul edilecek bir yönetmelikle belirlenir.
PERSONEL İSTİHDAMI :
Madde 21- Birlik personeli, birlik başkanı tarafından atanır. Ancak Birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 17 inci maddesindeki hükümler çerçevesinde, Birliğin üst düzey kadrolarında görevlendirilebilirler.
BİRLİK MÜDÜRÜ :
Madde 22- Hizmetlerin yürütülmesi birlik başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, birliğin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak Birlik Müdürü tarafından sağlanır.
Birlik müdürü, birlik personelinin birinci sicil ve disiplin amiridir.
Birlik başkanı hangi işleri Birlik müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.
BİRLİĞİN GELİRLERİ :
Madde 23- Birliğin gelirleri şunlardır:
a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılım payı,
b) Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre abonelerden tahsil edilecek içmesuyu tüketim bedeli,
c) Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre yeni abone olacaklardan bir kereye mahsus alınmak üzere abone ücreti,
d) İlgili Kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı hareket edenlerden alınacak para cezaları, e) Birliğe ait her türlü taşınır ve taşınmaz malların alım-satım, kira vb. gelirleri, f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler. g) Faiz gelirleri,
h) Her türlü yardım ve bağışlar,
ı) Diğer gelirler.
BİRLİK GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ USULÜ :
Madde 24- Birlik gelirlerinin tahsilâtında, Belediyelerde uygulanan formlar, makbuzlar ve usul uygulanır.
Tüm mükelleflerle, bu tüzüğün 35. maddesinde düzenlenen sözleşme imzalanır. İçme suyu ücretlerini zamanında ödemeyen mükellefler hakkında alacak takibi, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu hükümlerine göre yapılır.
BİRLİĞİN GİDERLERİ :
Madde 25- Birliğin giderleri şunlardır:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,
f) Dava takip ve icra giderleri,
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,
h) Yatırım ve proje giderleri, i) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,
j) Temsil, tören ve ağırlama giderleri, k) Öngörülmeyen giderler
BİRLİK BÜTÇESİ :
Madde 26- Birlik bütçesi, bir malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.
Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
Birlik meclisi, birlik bütçesini Aralık ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.
Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikince düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.
BÜTÇENİN HAZIRLANMASI, KABULÜ, KESİNLEŞMESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ :
Madde 27- Birlik Başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Kasım ayının birinci gününden önce encümene sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Aralık toplantısında meclise sunar.
Meclis, bütçe tasarısını Aralık ayı toplantısında kabul eder.
Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 13.maddesindeki usullere göre kesinleşir ve malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.
KESİN HESAP :
Madde 28- Her yıl bütçesinin kesin hesabı, Birlik Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap, Birlik Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır.
ÜST YÖNETİCİ : Madde 29- Birliğin üst yöneticisi Birlik Başkanıdır.
HARCAMA YETKİLİSİ :
Madde 30- Birlik bütçesinin harcama yetkilisi Birlik Başkanı’dır. Birlik Başkanı bu yetkisini Birlik Müdürü’ne devredebilir.
ÇALIŞMA PROGRAMI :
Madde 31- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

BİRLİK ALIM SATIM, İHALE VE HESAP İŞLERİ :
Madde 32-Birlik, 2886, 4734, 4735 ve 5018 sayılı kanunlar ile Sayıştay Kanunu’na tâbi değildir. Birlik, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan İhale Yönetmeliği’ne tâbidir.

BİRLİĞİN TUTACAĞI DEFTER VE KAYITLAR :
Madde 33- Birlikte;
a) Meclis ve Encümen Karar Defteri
b) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterleri
c) Abone (mükellef) Kayıt Defteri
d) İçme suyu işletmeciliği ile ilgili olarak devreden kuruluşun bildireceği kayıt ve defterler tutulur.
Muhasebe ve bütçe uygulamaları açısından, İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelikler ve diğer düzenlemelerin gerektirdiği tüm kayıtlar ve defterler tutulur.
Belirtilen bu defterler, bilgisayar ortamında da tutulabilir.
Birliğin giderleri, “İçişleri Bakanlığınca çıkartılan Yönetmelik” te belirtilen evrak ile yapılır.
BİRLİK VE BİRLİK ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI :
Madde 34- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden Birlik Tüzel Kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye köy tüzel kişiliklerini bağlamaz.
BİRLİK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA :
Madde 35- Birlik hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin, Birlik’le sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Bu sözleşmede; içme suyundan faydalanmak için mükelleflerin uymaları gereken hususlar, mükellefler tarafından zamanında ödenmeyen içme suyu ücretleri için, Birlik Meclisi’nce öngörülen gecikme zammı oranı, Birlik Meclisi’nce belirtilen ödeme zamanlarına uyulacağına ilişkin hükümler vb hususlara yer verilmesi zorunludur.
YÖNETMELİK YAPILMASI :
Madde 36- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmeliklerle düzenlenir. Yönetmelikler, diğer meclis kararları gibi yürürlüğe girer.

BİRLİĞE KATILMA VE AYRILMA :
Madde 37- Birliğe üyelik, üye olmak isteyen mahallî idare meclisinin kararı, Birlik Meclisi’nin kabulü ve Osmaniye Valisinin onayı ile olur. Ayrılmada ilgili mahallî idare meclisinin kararı yeterlidir. Ancak; mahallî idarelerden herhangi birisinin üyelikten ayrılması halinde bile bunlara ait abonelere hizmet, “İçme suyu tesislerinin hizmet alanları bölünemez ve işletmesi farklı kuruluşlara verilemez.” ilkesinden hareketle ve yetki kargaşasına yol açmamak amacıyla Birlik tarafından yürütülmeye devam edilir.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :
Madde 38- Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı Osmaniye Valisinin onayı ile gerçekleşir.
BİRLİĞİN TASFİYESİ :
Madde 39- Birlik Meclisi, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesi Kadirli Kaymakamınca görevlendirilecek üç kamu görevlisi eliyle yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin her türlü mal varlığı, tesisin işletme bakım ve yönetim sorumluluğunu devreden kuruluş olan İl Özel İdaresine devredebilir. İl Özel İdaresi, aynı tesisin sorumluluğunu bir başka kuruluşa devretmesi halinde bu mal varlığını o kuruluşa devredebilir.
YÜRÜRLÜK:
MADDE 40- Bu Tüzük hükümleri, Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Osmaniye Valisinin onayı ile yürürlüğe girer.
YÜRÜTME :
Madde 41- Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.
BİRLİĞİN KURULUŞ TÜZÜĞÜ :
GEÇİCİ MADDE : 1 : Birliğin kuruluş aşamasında hazırlanan Birlik Tüzüğü, Birliği kuracak olan 4. madde de isimleri yazılı köylerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra; Osmaniye Valisinin onayı ile kesinleşir.
BİRLİK MECLİSİNİN İLK TOPLANTISI
GEÇİCİ MADDE : 2 : Birlik Kurucu Meclisi, Birliğin kuruluşundan sonraki ilk toplantısını yapmak üzere; Birliğin kuruluşuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde, Kadirli Kaymakamı tarafından yer ve zamanı belirtilerek toplantıya davet edilir. Birlik Meclisi, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla Birlik Başkanını, meclis birinci ve ikinci başkanvekili ile iki katip üyeden oluşan Başkanlık Divanı ile ilk dönem aşı toplantısına kadar görev yapacak olan Encümeni seçer.
Bu Tüzük 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa dayanılarak, Birlik Meclisinin 21.01.2010 tarihli I. Olağan Meclis Toplantısının 4. Maddesi olarak görüşülmüş 41 madde ve 2 geçici maddeden oluşan yeni Birlik Tüzüğü madde madde oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.